Zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą w organizacji jest naszą kluczową kompetencją – opieramy o nią każdy z prowadzonych projektów. Wielu z naszych klientów napotyka trudności we wdrożeniu zmian, które są spowodowane błędami popełnianymi w procesie planowania i komunikacji zmiany.

Nieprzygotowanie firmy do zmian powoduje narastanie silnego oporu w organizacji i skutkuje o wiele dłuższym okresem wdrażania, a nierzadko i niepowodzeniem. Dlatego koniecznymi warunkami sukcesu zmiany organizacyjnej jest zapewnienie: wsparcia góry oraz zaangażowania środka i dołu organizacji, stworzenie grup liderów zmian, efektywna komunikacja do dołu i w górę firmy, stworzenia wizji i planu zmiany, oraz mierzenie efektów zmiany na każdym etapie.

Facylitacja procesu zmiany

Ambitne projekty wymagające zmiany mentalności, sposobu działania oraz rozwoju umiejętności pracowników stanowią duże wyzwanie dla Zarządów. W takich sytuacjach zaangażowanie doświadczonej firmy zewnętrznej, która może w kluczowych momentach wspierać osoby odpowiedzialne za przeprowadzenia zmian znacząco ułatwia i przyspiesza ich wdrożenie, daje też większą pewność sukcesu.

Facylitacja to wsparcie menedżerów wyższego i średniego szczebla w określeniu wizji, celów, procesu, planu i komunikacji zmian, to rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem ludźmi w zmianie. Rolą StaffARD jest również zapewnienie, aby organizacja posiadała gotowość i energię do zmian.

Efekty facylitacji

Stworzenie wspólnej wizji zmiany oraz jej przełożenie na wymierne inicjatywy/projekty zmian.

Utrzymanie optymalnego tempa wdrażania zmiany poprzez regularne podejmowanie decyzji i działań ukierunkowanych na osiągnięcie planowanych efektów.

Rozwój kompetencji wdrażania zmian zarówno wśród kadry menedżerskiej, jak i na najniższych poziomach organizacji.

Wdrożenie narzędzi i mechanizmów zapewniających trwałość wprowadzonych zmian.

Komunikacja jest jednym z najważniejszych narzędzi zarządzania zmianą i znacząco wpływa na efektywność każdej zmiany. Liczne badania pokazują, że komunikacja częściej staje się barierą niż narzędziem wsparcia zmian.

Z czego wynika takie zjawisko?

Najczęściej w zmianach ulegamy nieudokumentowanym przekonaniom, że coś jest możliwe lub nie; trudne wiadomości próbujemy „opakować”; odsuwamy moment komunikacji tłumacząc to uwarunkowaniami zmiany itd. W tym czasie w organizacji krążące plotki powodują narastanie oporu wobec zmiany, obniżoną efektywność pracy oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

Rolą StaffARD jest dostarczenie wiedzy, doświadczeń oraz rozwój kompetencji zarządczych i komunikacyjnych pozwalających na wdrożenie efektywnej komunikacji w zmianach. Punktem wyjścia jest stworzenie planu komunikacji wraz z określeniem grup docelowych, formy, treści, odpowiedzialności i częstotliwości komunikacji. Następnie wspieramy klienta w kluczowych momentach jego realizacji, w redagowaniu listów, newsletterów, przygotowywaniu prezentacji, warsztatów i spotkań komunikacyjnych.

Skontaktuj się