Rozwój kształcenia zawodowego – ministrowie podpisali porozumienie

Ministrowie: edukacji narodowej, pracy i polityki społecznej, gospodarki oraz skarbu podpisali porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego. Cel: upowszechnianie oraz rozwój współpracy szkół i pracodawców w kształceniu zawodowym oraz zwiększenie zaangażowania pracodawców w praktyczną naukę zawodu.
Od dawna słychać zarzuty, że polski system szkolnictwa jest niedostosowany do realnych potrzeb rynku pracy i zamiast pracowników kształci kolejnych bezrobotnych. Widać to szczególnie w ostatnich latach, kiedy bezrobocie wśród młodych osiągnęło poziom około 25 proc.
Zawarte 23 stycznia 2015 r. międzyresortowe porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego ma to zmienić.
Pracodawcy wskażą potrzeby, szkoły zawodowe wyszkolą przyszłych pracowników.
W ramach współpracy szkoły zawodowe będą aktywizowane do dostosowywania prowadzonego przez nie kształcenia ogólnego i zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Z kolei pracodawcy – do włączania się w proces kształcenia zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych. Ma ono polegać np. na:
-udziale, w ramach obowiązującego prawa, w formułowaniu podstaw programowych dla zawodów;
-opracowywaniu dokumentacji programowej we współpracy ze szkołami;
-przyjmowaniu uczniów na praktyczną naukę zawodu, w szczególności na praktyki zawodowe;
-udziale, w ramach obowiązującego prawa, w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz tworzeniu zadań egzaminacyjnych;
-pomocy uczniom szkół zawodowych w nabywaniu dodatkowych nieobjętych programem szkolnym, a przydatnych w przedsiębiorstwach, umiejętności i uprawnień zawodowych;
-pomocy nauczycielom ze szkół zawodowych w aktualizowaniu i doskonaleniu ich kompetencji zawodowych;
Wiedza-Edukacja-Rozwój – działania centralne i regionalne
Współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami służyć będą także działania współfinansowane ze środków europejskich, zaplanowane na lata 2015-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.
Na poziomie centralnym działania te obejmą m. in. włączenie pracodawców, w szerszym niż dotychczas zakresie, w przegląd i aktualizację klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstawy programowej kształcenia w zawodach i dostosowywanie jej do zmian na rynku pracy oraz pojawiających się nowych technologii oraz większy niż dotychczas udział pracodawców w tworzeniu zadań egzaminacyjnych i przeprowadzaniu egzaminów. Ponadto, zostaną wypracowane mechanizmy włączania się pracodawców w proces kształcenia zawodowego i nawiązywania ścisłej współpracy ze szkołami zawodowymi ze szczególnym uwzględnieniem firm działających w specjalnych strefach ekonomicznych.
Z kolei na poziomie regionalnym zaplanowano m.in organizację staży i praktyk u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych, przede wszystkim uczniów techników. Pracodawcy organizujący te staże i praktyki otrzymają refundację ponoszonych kosztów, natomiast uczestniczący w nich uczniowie – stypendia. Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe wyposażone zostaną w sprzęt i pomoce dydaktyczne, które posłużą także do przeprowadzania egzaminów zawodowych.
Dostosowaniu kształcenia zawodowego do potrzeb i oczekiwań rynku pracy służyć będzie także monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych. Narzędzia do tego monitorowania zostaną przygotowane w ramach projektu finansowanego ze środków europejskich.
Źródło:
www.men.gov.pl.

by StaffARD